KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URBAN Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach pod adresem ul. Gospodarcza 7, 68-200 Żary, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS nr 0000158723, NIP: 928-18-87-116 Regon: 978036986 Zwaną dalej URBAN Polska

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: adres e-mail: ado@u-r-b-a-n.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celach handlowych, tworzenia ofert (dane przesyłane przez formularz kontaktowy na naszej stronie www oraz pozyskiwane drogą e-mail i telefonicznie), weryfikacji wiarygodności płatniczej, tworzenia i wykonywania umów, realizacji zamówień, obsługi reklamacji i zgłoszeń art. 6 ust. 1 lit. c, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych art. 6 ust. 1 lit. f, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora i na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów np.: firmy informatyczne obsługujące systemy, podwykonawcy i dostawcy świadczący usługi związane z realizacją umowy, firmy świadczące na rzecz Administratora usługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe i inne nie przytoczone wcześniej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • a) posprzedażowej obsługi klientów (np.: obsługi reklamacji, dostawy części zamiennych, doradztwo serwisowe),
  • b) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na strony, a następnie przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentacje (np. wynikające z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych przepisów prawa),
  • c) ustalenie obrony i dochodzenie roszczeń na drodze mediacji lub postępowania sądowego przez czas ich prowadzenia lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

6) Posiada Pani/Pan prawo do:

  • a) dostępu do treści swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy dana strona przetwarza dane oraz do informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • b) sprostowania swoich danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowo lub niekompletne,
  • c) żądania usunięcia swoich danych,
  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • e) przeniesienia przetwarzania danych,
  • f) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  • g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez stronę umowy jako Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7) Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 6, może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłanych Administratorowi.

8) Podane przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem umownym. Strony są zobowiązane do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie fakt, iż nie będzie można zrealizować umowy, świadczyć usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dostarczać części zamiennych.

9) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe informacje na temat Szyfrowania SSL oraz plików Cookie znajdzie Pan/ Pani w: linku